اوزگنچ ماکینا

دستگاه upvc دو کله برش اوزگنچ ماکینا Omrm 133

4,7 / 5

Double side precision cutting of PVC and aluminum profiles 45, 90° and intermediate angles

برش دقیق دو طرفه پروفیل های PVC و آلومینیوم 45، 90 درجه و زوایای میانی

Automatic positioning for 45° and 90° angles
موقعیت یابی خودکار برای زوایای 45 درجه و 90 درجه

Saw blade 500 mm
تیغه اره 500 میلی متر

Servo control system provides fast positioning and size precision

سیستم کنترل سروو موقعیت یابی سریع و دقت اندازه را فراهم می کند

PC control unit and barcode printer

واحد کنترل کامپیوتر و چاپگر بارکد

دستگاه upvc برش تک سر اوزگنچ ماکینا Omrm 125

Cutting range 0° – 180°

محدوده برش °0 – °180 درجه

Fixed stops on 15°.22.5°.30°.45°.60° and 90° angles for fast angle setting

توقف های ثابت در زوایای 15°.22.5°.30°.45°.60° و 90° برای تنظیم سریع زاویه

Additional lock on sliding plate prevents sawdust collecting inside

قفل اضافی روی صفحه کشویی از جمع شدن خاک اره در داخل جلوگیری می کند

Diameter of a diamond saw blade is 450 mm

قطر تیغه اره الماس 450 میلی متر است

Vertical pneumatic clamping cylinders

سیلندرهای گیره پنوماتیک عمودی

دستگاه upvc میز مونتاژ اوزگنچ ماکینا Ws 131

Sash Assembling table ( Adjustable Template not requiring the mold change )

میز مونتاژ ارسی (قالب قابل تنظیم بدون نیاز به تغییر قالب)

Automatic measurement of espagnolettes and scissors

اندازه گیری اتوماتیک اسپانیولت و قیچی

Punch for espagnolettes and scissor stay cutting

پانچ برای برش اسپانیولت و قیچی

دستگاه upvc میز مونتاژ اوزگنچ ماکینا Ws 130

Automatic centering

مرکزیت خودکار

Automatic measurement of espagnolettes and scissors

اندازه گیری اتوماتیک اسپانیولت و قیچی

Punch for espagnolettes and scissor stay cutting

پانچ برای برش اسپانیولت و قیچی

دستگاه upvc پانچ آلومینویم اوزگنچ ماکینا Omrm 136

2 Universal heads supplied with knifes adjustable in 3 axes

2 سر یونیورسال همراه با چاقو قابل تنظیم در 3 محور

Pressing group can be adjusted micrometrically to the desired position.

گروه پرس را می توان به صورت میکرومتریک در موقعیت مورد نظر تنظیم کرد.

2 Pairs of standard crimping knives (4 & 6 mm)

2 جفت چاقوی چین دار استاندارد (4 و 6 میلی متر)

دستگاه upvc لقمه زن اوزگنچ ماکینا Omrm 121 PRO

It can perform end milling operation on 1 to 6 profiles

می تواند عملیات فرز پایانی را روی 1 تا 6 پروفیل انجام دهد

Fast blade changing system

سیستم تعویض سریع تیغه

2 items of cutter holders

2 عدد نگهدارنده کاتر

دستگاه upvc مولیون زن اوزگنچ ماکینا Omrm 121

Automatic milling operation

عملیات فرز اتوماتیک

Fast blade changing system

سیستم تعویض سریع تیغه

Milling operation at -45° / +45° and intermediate angles

عملیات فرزکاری در -45° / +45° و زوایای متوسط